Báo cáo tình hình xắp xếp đổi mới DN năm 2017

Báo cáo tình hình xắp xếp đổi mới DN năm 2017

Số kí hiệu Báo cáo tình hình xắp xếp đổi mới DN năm 2017
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Công ty thủy nông Vụ Bản
Người ký Nguyễn Hữu Ý

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

Các văn bản cùng lĩnh vực ""

Kế hoạch SXKD năm 2020 06/05/2020 Kế hoạch SXKD năm 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ 19/07/2020 Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 thán 08/07/2020 Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậ 03/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 2020
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020 10/02/2020 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020
Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và 02/03/2020 Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh 19/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 19/03/2020 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 và kế hoạch năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 30/03/2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Thuyết minh báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
Chỉ thị về việc "Tổ chức tết nguyên đán 2020& 06/01/2020 Các chỉ thị về việc "Tổ chức tết nguyên đán 2020"
Lịch lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 202 28/11/2019 Lịch lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020
Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, 07/01/2019 Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, NLĐ của Công ty
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 18/03/2019 Quyết định 88/QĐ-CT V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 22/08/2019 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch 25/12/2016 Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch sxkd 5 năm 2016-2020
Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018 25/03/2019 Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 25/03/2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 19/03/2019 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần n 30/03/2019 Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần nhất 2016-2018
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 20 28/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 19/03/2019 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 và kế hoạch năm 2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 09/07/2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tài chính quý 1/2019 03/05/2019 Báo cáo tài chính quý 1/2019
Quyết định 115 thành lập BCH PCTT và TKCN 2019 15/04/2019 Quyết định 115 thành lập BCH PCTT và TKCN 2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 15/04/2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2019 - 20 15/04/2019 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2019 - 2020
Báo cáo thực trạng quản trị 2017 15/04/2019 Báo cáo thực trạng quản trị 2017
Báo cáo tài chính quý 4 - năm 2018 15/04/2019 Báo cáo tài chính quý 4 - năm 2018
Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 15/04/2019 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2018 15/04/2019 Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2018
Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2018 15/04/2019 Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 15/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo nhiệm vụ công ích 2017 15/04/2019 Báo cáo nhiệm vụ công ích 2017
Báo cáo kết quả thực hiện 2017 15/04/2019 Báo cáo kết quả thực hiện 2017
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2017 15/04/2019 Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 30/03/2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạc 21/10/2018 Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của VCQL
Kế hoạch SXKDĐTPT 5 năm 2018 - 2022 19/06/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm 2018 - 2022
Báo cáo tài chính năm 2017 30/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 30/03/2017 Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 30/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Công ty thủy nông Vụ Bản"

Kế hoạch SXKD năm 2020 06/05/2020 Kế hoạch SXKD năm 2020
Công văn 495 của UBND huyện Vụ Bản V/v Tăng 04/08/2020 Công văn 495 của UBND huyện Vụ Bản V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ 19/07/2020 Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 thán 08/07/2020 Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậ 03/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 2020
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020 10/02/2020 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020
Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và 02/03/2020 Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh 19/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 19/03/2020 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 và kế hoạch năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 30/03/2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Thuyết minh báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
CV 621/UBND Huyện Vụ Bản V/v chuẩn b 01/10/2019 CV 621/UBND Huyện Vụ Bản V/v chuẩn bị các điều khiện đón đoàn tham quan thực địa của HNTQ Tổng kết 10 năm CT MTQG xây dựng NTM tại Nam Định
Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, 07/01/2019 Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, NLĐ của Công ty
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 18/03/2019 Quyết định 88/QĐ-CT V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 22/08/2019 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch 25/12/2016 Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch sxkd 5 năm 2016-2020
Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018 25/03/2019 Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 25/03/2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 19/03/2019 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần n 30/03/2019 Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần nhất 2016-2018
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 20 28/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 19/03/2019 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 và kế hoạch năm 2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 09/07/2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 30/03/2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạc 21/10/2018 Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của VCQL
Kế hoạch SXKDĐTPT 5 năm 2018 - 2022 19/06/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm 2018 - 2022
Báo cáo tài chính năm 2017 30/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 30/03/2017 Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 30/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Hữu Ý"

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 thán 08/07/2020 Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậ 03/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 2020
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020 10/02/2020 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020
Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và 02/03/2020 Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh 19/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 19/03/2020 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 và kế hoạch năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 30/03/2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Thuyết minh báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, 07/01/2019 Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNVC, NLĐ của Công ty
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 18/03/2019 Quyết định 88/QĐ-CT V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 22/08/2019 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch 25/12/2016 Chiến lược phát triển 10 năm 2016-2026 và kế hoạch sxkd 5 năm 2016-2020
Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018 25/03/2019 Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 25/03/2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 19/03/2019 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần n 30/03/2019 Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 3 năm gần nhất 2016-2018
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 20 28/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 19/03/2019 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2018 và kế hoạch năm 2019
Báo cáo tài chính quý 1/2019 03/05/2019 Báo cáo tài chính quý 1/2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 30/03/2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạc 21/10/2018 Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của VCQL
Kế hoạch SXKDĐTPT 5 năm 2018 - 2022 19/06/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm 2018 - 2022
Báo cáo tài chính năm 2017 30/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 30/03/2017 Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 30/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015
Danh sách các văn bản

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 - 30/07/2020

QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của NQLDN

QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và - 19/07/2020

Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản

Thỏa ước lao động tập thể - Cty TNHH MTV KTCTTL Vụ - 19/07/2020

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 thán - 08/07/2020

Quyết định V/v Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ SPDVCITL năm 2020

Quyết định V/v Phân bổ kinh phí thực hiện c - 09/06/2020

Kế hoạch SXKD năm 2020

Kế hoạch SXKD năm 2020 - 06/05/2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậ - 03/05/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 - 30/03/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 - 30/03/2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển - 30/03/2020

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 và kế hoạch năm 2020

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN 2019 - 19/03/2020

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh - 19/03/2020

Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 - Bộ Y Tế

Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 14/03/2020

Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và - 02/03/2020

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2020 - 10/02/2020

Lịch lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Lịch lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 202 - 28/11/2019

CV 952/UBND V/v khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu XLRT tập trung...

CV 952/UBND tỉnh Nam Định về xử lý ô nhiễm - 19/11/2019

Thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2019

Thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2019 - 10/10/2019

Quyết định xếp loại DNNN trực thuộc UBND tỉnh Nam Định 2018

Quyết định xếp loại DNNN trực thuộc UBND tỉnh Nam - 12/09/2019

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - 22/08/2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - 09/07/2019

Quy định phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quy định phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh Nam - 12/06/2019

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương 2019

Báo cáo quỹ tiền lương 2018 và kế hoạch 2019 - 09/06/2019

Quyết định phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước 2018

Quyết định phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước 2018 - 09/06/2019

QĐ về việc phân bổ kinh phí 2019

QĐ về việc phân bổ kinh phí 2019 - 09/06/2019

Báo cáo tài chính quý 1/2019

Báo cáo tài chính quý 1/2019 - 03/05/2019

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2017

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2017 - 15/04/2019

Báo cáo kết quả thực hiện 2017

Báo cáo kết quả thực hiện 2017 - 15/04/2019

Báo cáo nhiệm vụ công ích 2017

Báo cáo nhiệm vụ công ích 2017 - 15/04/2019
Thống kê truy cập
  •  Đang truy cập5
  •  Máy chủ tìm kiếm1
  •  Khách viếng thăm4
  •  Hôm nay1,394
  •  Tháng hiện tại3,513
  •  Tổng lượt truy cập655,585
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây